Algemene voorwaarden

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Consumenten

Uw contractuele partner voor alle bestellingen op onze website is
LADA.shop
De Factorij 50
1689AL Zwaag
Nederland

Е-Mail: [email protected]
Web: www.lada.shop
Telefoon: +31610919604
BTW-nr.: NL002096526B70
Handelsregister: 60399465

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van consumenten via de online shop www.lada.shop. De consument is de persoon die niet uit commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit de aankoop uitoefent. Door op de knop "Kopen" te klikken, worden de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van LADA.shop ("wij") geaccepteerd en gelden deze voor de verdere contractuele relatie tussen ons en de klant ("u").

1. het sluiten van de overeenkomst bij elektronische handelstransacties

De presentatie van de producten in onze onlineshop vormt geen juridisch bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Dit is slechts een manier om producten te presenteren om tot een mogelijke aankoop over te gaan.

Door op de knop "Kopen" te klikken, doet u een bindende aanbieding voor het sluiten van een koopovereenkomst voor de goederen in uw winkelmandje ("Bestelling"). Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling en met vermelding van de gegevens ("Orderbevestiging").

De bindende aanvaarding van uw aanbod vindt plaats door verzending van de bestelde goederen. Wanneer de goederen ons magazijn verlaten en naar u worden verzonden, ontvangt u een verzendbevestiging per e-mail. Als goederen van een enkele bestelling in meer dan één pakket worden verzonden, kunt u voor elk pakket een afzonderlijke verzendbevestiging ontvangen. Zelfs dan wordt er echter nog maar één uniform contract gesloten.

Uw bestellingen worden na het afsluiten van het contract door ons opgeslagen en kunnen na afloop van het bestelproces niet meer door u worden teruggevonden, tenzij U een account in onze webshop aanmaakt. Voordat u uw bestelling verzendt, d.w.z. voordat u op de knop "Kopen" klikt, krijgt u de mogelijkheid om invoerfouten te herkennen en te corrigeren. Controleer uw bestelling zorgvuldig.

U kunt uw bestelgegevens direct na het verzenden van uw bestelling afdrukken. Als u uw orderdocumenten opnieuw wilt bekijken kunt U deze inzien in uw account door in te loggen in onze webshop www.lada.shop
Mocht U geen toegang willen tot uw account, neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon. Wij sturen u graag een kopie van de gegevens met betrekking tot uw bestelling.

Wij verwerken alleen bestellingen van klanten met de leeftijd van 18 jaar of ouder.

2. herroepingsinstructie

De consument heeft een wettelijk herroepingsrecht met betrekking tot de online aankoop van goederen in overeenstemming met de volgende instructies.

Herroepingsrecht voor consumenten

U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, als laatste de goederen in ontvangst heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (LADA.shop, De Factorij 50, 1689AL Zwaag, Nederland, tel. +31610919604, e-mail [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) op de hoogte brengen van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de intrekking

Als u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten indien de complete bestelling retour komt(met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt u voor deze terugbetaling in rekening gebracht.

Voor goederen die normaal gesproken per post geretourneerd kunnen worden:

We kunnen weigeren om terug te betalen totdat we de Goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de Goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan het volgende adres te retourneren of af te staan: LADA.shop, De Factorij 50, 1689AL Zwaag, Nederland, tel. +31610919604, e-mail [email protected]

Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

- Einde van de herroepingsinstructie

Steekproefopnameformulier

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Naar: LADA.shop, De Factorij 50, 1689AL Zwaag, Nederland, tel. +31610919604, e-mail [email protected]
- Ik/wij (*) annuleer hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen: artikel nummer(s) en aantal 
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam (namen) van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij brief per post)
- datum
________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Er bestaan wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht, waarbij wij ons het recht voorbehouden om naar de volgende voorschriften te verwijzen: Een herroepingsrecht bestaat niet voor gedrukte of geprinte media, overeenkomsten voor de levering van goederen die op speciaal verzoek van de consument (U) besteld zijn.

Een herroepingsrecht bestaat niet voor de levering van goederen, indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.

Verder wijzen wij u erop dat u ons moet compenseren voor de waardevermindering die het gevolg is van een behandeling van de goederen, die niet nodig was voor het onderzoek van de toestand, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen. In de jurisprudentie werd besloten dat ook de installatie van auto-onderdelen als "niet noodzakelijk" moet worden beschouwd.

3. kosten, levering en verzending

Verzendkosten zijn afhankelijk van bestemming en gewicht.

Wij berekenen de geldende wettelijke belasting toegevoegde waarde (BTW) van het land van bestemming.

Levertijd:
Indien op voorraad zullen wij altijd zo spoedig mogelijk uitleveren, de levertijd hangt mede af van het aflever adres en het land van bestemming.
Voor het afleveren zijn wij afhankelijk van derden, levertijd door ons vermeld is dan ook altijd een te verwachte aflever tijd, gebaseerd op gemiddelden om een indicatie te geven.

4. ontvangst van de goederen

Voor de verzending van uw bestelling maken wij onder andere gebruik van pakketdiensten. Indien een levering beschadigd aankomt, vragen wij u om het volgende: indien mogelijk, klaagt u de beschadigde goederen rechtstreeks bij de medewerker van de pakketdienst en documenteert u de omvang en de omvang van de schade. Uw garantierechten worden hierdoor niet beperkt of beïnvloed.

U kunt weigeren om beschadigde goederen in ontvangst te nemen. Neem contact met ons op in geval van levering van een beschadigd artikel per telefoon, e-mail of persoonlijk op de bovenstaande adressen. Dit zal ons helpen om onze vorderingen tegen de pakketdienst af te dwingen en tegelijkertijd onze service aan u te verbeteren.

5. Betalingsvoorwaarden

De volgende betaalwijzen zijn beschikbaar in onze winkel:
- Vooruitbetaling
- kredietkaart
- PayPal

6. Vertraging/recht van retentie

Indien u met de betaling achterstallig bent, behouden wij ons het recht voor om u aanmaningskosten in rekening te brengen voor noodzakelijke aanmaningen, tenzij u ons bewijst dat de kosten voor de aanmaningen in het geheel niet zijn ontstaan of aanzienlijk lager zijn dan de beweerde aanmaningskosten. De kosten voor de 1e herinnering bedragen € 5,00 en voor de 2e herinnering € 10,00.

Bovendien hebben wij recht op een rente ter hoogte van vijf (5) procentpunten boven de toepasselijke basisrentevoet in geval van betalingsachterstand.

Het innen van verdere schadevergoedingen is niet uitgesloten door het innen van aanmaningskosten en/of rentevorderingen.

Eigendomsvoorbehoud: De goederen blijven ons eigendom totdat de gehele koopprijs is voldaan.

7. garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing. De wettelijke garantietermijn bedraagt 12 maanden en begint met de levering van de goederen aan u. Uitgesloten van de garantie zijn schade die te wijten is aan natuurlijke slijtage, oneigenlijk gebruik of onvoldoende of onjuiste verzorging van de goederen. Garantie is uitgesloten voor gebreken en schade die het gevolg zijn van ongeschikt of oneigenlijk gebruik (montage), het niet in acht nemen van de gebruiks- en/of montage- aanwijzing of onjuiste behandeling. De garantie vervalt als u ingrepen en/of reparaties aan onderdelen uitvoert of laat uitvoeren door personen die niet door ons zijn geautoriseerd. In het geval van een garantieclaim hebt u het recht op levering van goederen zonder gebreken (nakoming achteraf) of een vergoeding met als maximum de waarde van goederen waarop de claim gebaseerd is te doen gelden. Indien het gekozen type prestatie onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, dan wordt de vordering beperkt tot de respectievelijke resterende looptijd van vervulling. Aanvullende rechten, met name de annulering van de koopovereenkomst of reductie kan alleen worden ingediend, na een redelijke termijn om tot een correcte nakoming te komen. In het geval van uitwisseling van goederen binnen de garantie, worden er geen nieuwe garantietermijnen toegepast.

Verdere rechten, in het bijzonder de ontbinding van de koopovereenkomst of vermindering, kunnen pas na het verstrijken van een redelijke termijn voor de latere uitvoering of nadat de latere uitvoering twee keer is mislukt, worden ingeroepen. Indien er een speciale fabrieksgarantie is waarvan u naast de garantie gebruik kunt maken, wordt dit in de betreffende productbeschrijving vermeld. Deze garantie geldt alleen voor het product in kwestie.

8. De wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften zijn van toepassing.


9 Online Geschillenbeslechting Informatie

Voor online-geschillenbeslechting biedt de Europese Commissie een platform, dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr . Ons bedrijf is over het algemeen niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

slotbepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Wij nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Zwaag, Nederland, 2019

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »